Cwrdd â’r Ymddiriedolwyr

Mae Gwenno yn Gymraeg iaith gyntaf ac yn meddu ar dros ugain mlynedd o brofiad yn arbenigo’n bennaf mewn ymgysylltu gyda’r celfyddydau. Bu iddi weithio i sawl mudiad celfyddydau fel Oriel Mostyn yn Llandudno a Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug yn eu hadrannau addysg ac ymgysylltu. Bu i hyn ei harwain at swydd fel arweinydd diwylliannol y Llywodraeth Leol lle bu i’w hangerdd tuag at fod yn greadigol er budd cymdeithasol ddatblygu.

 

Fel rhan o’i swydd fel Rheolwr y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau i Gyngor Sir y Fflint, bu i Gwenno gydweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru i ddatblygu prosiectau celfyddydau ac addysg sylweddol. Roedd y prosiectau hynny o fudd gwirioneddol i’r rheiny wnaeth gymryd rhan ynddyn nhw.

 

Mae Gwenno yn Gyd-gadeirydd ar Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg Cymru ar hyn o bryd ynghyd ag ymgynghorydd creadigol llawrydd.

newdance_grey.png

Coleen

Ymddiriedolwr

newdance_grey.png

Ceri

Ymddiriedolwr

newdance_grey.png

Christine

Ymddiriedolwr

newdance_grey.png

Andrea

Ymddiriedolwr

Mae Andrea wedi bod yn weithiwr cymdeithasol am dros 20 mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn rolau amrywiol, gan gynnwys diogelu, anableddau ac o fewn y sector elusennol. Ar hyn o bryd, mae hi’n rhedeg prosiect gyda Chyngor Sir y Fflint, yn cefnogi pobl lle nad yw eu plant yn byw gyda nhw bellach.

Mae hi’n teimlo bod agwedd anfeirniadol ac agored yn rhan bwysig o’i swydd. Mae hi wedi dysgu bod amynedd a dyfalbarhad yn hanfodol wrth weithio gyda phobl sydd wedi profi trawma a thristwch. Mae’n credu ei bod yn gymeriad cryf, ac yn gryfach byth wrth iddi fynd yn hŷn!

 

newdance_grey.png

Margaret

Cadeirydd

Mae Margaret wedi ymddeol erbyn hyn. Mae hi wedi cael gyrfa eang a ddiddorol yn y celfyddydau a gweinyddiaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys actor, athrawes (ym maes addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg gymunedol), Arholwr Drama gyda CBAC, a Swyddog Datblygu’r Celfyddydau.

 

Mae ei huchafbwyntiau dros y blynyddoedd yn cynnwys sefydlu Clwyd Dance (NEW Dance erbyn hyn), sefydlu a pharhau i ymwneud â Clwyd Community Theatre Association, a sefydlu Canolfan Glanrafon yn Yr Wyddgrug fel canolfan celfyddydau.

 

Mae hi wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, ac mae hi wedi cael cysylltiad tymor hir gyda NEW Dance fel rhan o’i gyrfa a thu hwnt.

newdance_grey.png

Gwenno

Is-gadeirydd

newdance_grey.png

Jenny

Ymddiriedolwr

Mae gyrfa Jenny wedi amrywio llawer o fod yn atgyweirio offerynnau cerdd a gwneud penwisgoedd hebogyddiaeth i gynllunydd graffig ond ei swydd hiraf ydy gweithredu fel un o sylfaenwyr cwmni Patchwork Traditional Food Company. Mae hi wedi bod yn rhan o symud y cwmni yma sy’n bodoli ers dros 36 mlynedd o bartneriaeth ar fwrdd y gegin i ffatri sy’n cyflogi 30 o bobl. Trwy’r swydd hon mae hi wedi ennill gwybodaeth eang ar bob agwedd o redeg busnes. Yr wybodaeth hon sy’n hynod werthfawr i’w rôl ar Fwrdd NEW Dance.

 

Mae ganddi radd gydag anrhydedd mewn Seicoleg ac mae hefyd yn ymddiriedolwr i Gymdeithas Gwenynwyr De Clwyd.

Bellach wedi ymddeol, mae Coleen yn teimlo’n lwcus ei bod wedi cael gyrfa wych ac amrywiol. Roedd hi’n frwdfrydig dros ddawns ers pan oedd yn ifanc wnaeth ei harwain at ei astudio mewn coleg hyfforddiant athrawon ynghyd â cherddoriaeth ac addysg. Gan ddechrau mewn addysg prif ffrwd, daeth yn athrawes ddawns ymgynghorol yn gweithio mewn ysgolion a cholegau. Mae Coleen hefyd wedi gweithio gyda dawns gymunedol, ac wedi coreograffu ar gyfer dawns ieuenctid a chwmnïau theatr.

 

Mae Coleen yn credu bod y celfyddydau creadigol a mynegiannol yn rhan hanfodol o addysg, athroniaeth y bydd hi’n ymddiried ynddi bob tro.

Mae Ceri yn Rheolwraig Celfyddydau Annibynnol sy’n arbenigo mewn datblygiad cynulleidfa a dawns.

 

Mae ei phortffolio cyfredol yn cynnwys Cwmni Dawns Anjali, ATMA Dance, Cwmni Theatr Blah Blah Blah, Cwmni Theatr IOU, Made by Katie Green a Chwmni Theatr Stuff & Nonsense.

 Bu Christine ynghlwm â pherfformiadau theatr a chyfarwyddo am flynyddoedd maith. Fe dreuliodd 15 mlynedd fel Cyfarwyddwr Artistig i Theatr yr Ifanc/Rhos 1990 yn Theatr y Stiwt, Wrecsam. Ymysg y cwmnïau bu iddi gyfarwyddo iddyn nhw mae Tip Top Productions, Caer, Theatr Fach Grove Park, Wrecsam, 20 Club Players, Llangollen a’r Suitcase Theatre, Yr Wyddgrug.

 

O ran ei gwaith proffesiynol, bu’n ymwneud â rheoli a chodi arian ar gyfer y Gwasanaeth Sifil  a mudiadau gwirfoddol. Mae hi’n gweithio fel Swyddog Grantiau ac Ymddiriedolaeth Hosbis Tŷ’r Eos ar hyn o bryd. Bu Christine hefyd ynghlwm â’r Eisteddfod Ryngwladol Llangollen am 60 mlynedd ac fe fu hi’n gyfrifol am ysgrifennu’r Neges Heddwch am y pedair blynedd diwethaf gan gydweithio gydag ysgolion yn Wrecsam a Sir Ddinbych.