Cwrdd â’r Ymddiriedolwyr

Coleen

Cadeirydd

Bellach wedi ymddeol, mae Coleen yn teimlo’n lwcus ei bod wedi cael gyrfa wych ac amrywiol. Roedd hi’n frwdfrydig dros ddawns ers pan oedd yn ifanc wnaeth ei harwain at ei astudio mewn coleg hyfforddiant athrawon ynghyd â cherddoriaeth ac addysg. Gan ddechrau mewn addysg prif ffrwd, daeth yn athrawes ddawns ymgynghorol yn gweithio mewn ysgolion a cholegau. Mae Coleen hefyd wedi gweithio gyda dawns gymunedol, ac wedi coreograffu ar gyfer dawns ieuenctid a chwmnïau theatr. Mae Coleen yn credu bod y celfyddydau creadigol a mynegiannol yn rhan hanfodol o addysg, athroniaeth y bydd hi’n ymddiried ynddi bob tro.

Sue

Is-gadeirydd

Mae Sue yn bennaeth sydd wedi ymddeol sydd bob tro wedi hyrwyddo’r celfyddydau. Trwy gydol ei gyrfa mae hi wedi hyrwyddo’r celfyddydau fel cyfrwng o ddarparu sawl agwedd o’r cwricwlwm, ond hefyd gan fod y rhai sy’n cymryd rhan yn cael gymaint o foddhad ohono. Yn ogystal â bod ar Fwrdd Ymddiriedolwyr NEW Dance, mae hi’n ymddiriedolwr i Cartref Ni, elusen yng ngogledd Cymru sy’n galluogi pobl gydag anableddau dysgu i fwynhau byw gyda chefnogaeth yn y gymuned. Mae hi hefyd yn Gadeirydd ar Gyfnewidfa Ieuenctid Japaneaidd Sir y Fflint (Optec).

Catrin

Trysorydd

Cafodd Catrin ei geni yn Nhrawsfynydd a symudodd i Langollen yn 10 oed ac mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae gan Catrin ferch, mab a thri o wyrion ac wyresau. Bu iddi ymddeol o weithio yn HSBC naw mlynedd yn ôl ac mae’n drysorydd i Grŵp Cefnogi Tŷ Hosbis Nightingale Llangollen. Mae Catrin hefyd yn perthyn i glwb yr Olwyn Fewnol Llangollen.

Ceri

Ymddiriedolwr

Mae Ceri yn Rheolwraig Celfyddydau Annibynnol sy’n arbenigo mewn datblygiad cynulleidfa a dawns. Mae ei phortffolio cyfredol yn cynnwys Cwmni Dawns Anjali, ATMA Dance, Cwmni Theatr Blah Blah Blah, Cwmni Theatr IOU, Made by Katie Green a Chwmni Theatr Stuff & Nonsense.

Jenny

Ymddiriedolwr

Mae gyrfa Jenny wedi amrywio llawer o fod yn atgyweirio offerynnau cerdd a gwneud penwisgoedd hebogyddiaeth i gynllunydd graffig ond ei swydd hiraf ydy gweithredu fel un o sylfaenwyr cwmni Patchwork Traditional Food Company. Mae hi wedi bod yn rhan o symud y cwmni yma sy’n bodoli ers dros 36 mlynedd o bartneriaeth ar fwrdd y gegin i ffatri sy’n cyflogi 30 o bobl. Trwy’r swydd hon mae hi wedi ennill gwybodaeth eang ar bob agwedd o redeg busnes. Yr wybodaeth hon sy’n hynod werthfawr i’w rôl ar Fwrdd NEW Dance. Mae ganddi radd gydag anrhydedd mewn Seicoleg ac mae hefyd yn ymddiriedolwr i Gymdeithas Gwenynwyr De Clwyd.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Ffôn: 01978 869 456

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com