Cwrdd â’r tîm craidd 

67808697_10162076375695147_1510579309838

Angela

Cyfarwyddwr Artistig

Bu i Angela hyfforddi yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd gan ennill gradd Ddawns Baglor yn y Celfyddydau Perfformiadol (BPA) cyn mynd ati i ennill cymhwyster dysgu Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (Pellach).

Yn 2016, fe lwyddodd Angela i ennill gradd Feistr yn y Celfyddydau, Rheoli, Polisi ac Ymarfer ym Mhrifysgol Manceinion.

Fe ddechreuodd Angela weithio gyda NEW Dance yn 2010. Dyma oedd ei swydd gymunedol gyntaf un ac roedd hi wrth ei bodd gydag ethos ac amcanion y mudiad. Daeth Angela yn Gyfarwyddwr Artistig i NEW Dance yn 2016.

Mae Angela yn angerddol dros rym trawsffurfiol dawns, ei allu i gyfoethogi bywydau, dod â chymunedau ynghyd a chodi calon y rheiny sydd ddim yn ystyried eu hunain yn ddawnswyr yn ogystal â’r rheiny sy’n teimlo wedi’u harfaethu i’r llwyfan.  

Claire

Ymarferydd Dawns a Chyd-lynydd Prosiect 

Fe ddechreuodd Claire ei hyfforddiant yng Ngholeg Elliot-Clarke yn 16 mlwydd oed cyn mynd rhagddi i astudio ym Mhrifysgol John Moores. Yno bu iddi ennill gradd Anrhydedd Baglor yn y Celfyddydau mewn Drama a Dawns.

Fel actor profiadol, arweinydd gweithdai ac artist, bu i Claire arbenigo mewn theatr gorfforol a dawns gyfoes i bobl o bob oed.

Mae hi o’r farn mai’r profiad o berfformio gerbron cynulleidfa byw ydy’r teimlad gorau yn y byd. Dyna mae hi wrth ei bodd yn rhannu gyda’r rheiny mae hi’n eu dysgu, drwy ddangosiadau bach ac anffurfiol, perfformiadau stryd ddifyfyr neu gynyrchiadau cyflawn sydd dan eu sang. Mae Claire yn teimlo boddhad o wybod fod grym celfyddydau perfformiadol yn para am oes.

27355793_10155242393733848_2687531310919

Siân

Swyddog Gweinyddol 

Fe raddiodd Siân gyda Baglor yn y Celfyddydau mewn Iaith Saesneg o Brifysgol Caerdydd. Yn dilyn sawl blwyddyn mewn swyddi gwasanaeth cwsmer a gweinyddol mewn diwydiannau eraill (cyn, yn ystod ac ar ôl ei chyfnod yn y Brifysgol) , fe ddechreuodd Siân weithio i NEW Dance ym mis Mawrth 2018. Mae hi’n edrych ymlaen yn arw at gyfuno dwy elfen mae hi’n angerddol yn eu cylch – trefniant a dawns! 

Mae hi wrth ei bodd yn cydweithio gyda thîm mor fedrus a hoffus mewn swydd lle mae modd iddi gymryd yr awenau dros sawl gwahanol faes ynghyd â bwrw golwg ar gynnydd a deilliannau amrywiaeth o brosiectau a chynlluniau.

13781743_10154399948742342_8926344558365

Molly

Swyddog Cyllid 

Ganwyd Molly yn Swydd Ayr, Yr Alban ac fe symudodd i Gymru ym 1971. Mae hi’n fam i ddau o blant a chanddi chwech o wyrion a dau o or-wyrion.

Wedi gweithio yn y byd bancio, fe ddechreuodd weithio fel cyfrifydd rheoli cyn mynd ati i sefydlu ei busnes ymgynghori ei hun yn 2004.

​Mae Molly yn Rotariad ymroddgar a buodd ynghlwm â sawl prosiect dyngarol, yn Nepal yn arbennig, hefyd bu iddi hyrwyddo’r Wobr Heddwch y Rotari, a gaiff ei chyflwyno i’r enillydd yn Eisteddfod Llangollen pob blwyddyn. 

Cwrdd â’r tîm llawrydd 

4962_1153591007195_2640235_n_edited.jpg

Karen

Mae Karen yn athrawes dawns Neuadd a Lladin cymwys ac fe ddechreuodd gynnal dosbarthiadau i NEW Dance yn ystod Mai 2006.

 

Mae Karen hefyd yn arwain gweithdai a gweithgareddau i grwpiau cymdeithasol, gan gynnwys gweithgareddau ‘ar y maes’ ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

 

Bu iddi hefyd goreograffu ar gyfer “Dance Fusion” a “Salsa” yn y Stiwt a "Kiss Me Quickstep" yn Theatr Clwyd. Bu iddi hefyd gymryd rhan mewn, a helpu coreograffu, fflachdorfeydd NEW Dance. 

Mae hi’n teimlo’n angerddol a brwdfrydig dros ddysgu dawnsio a bu iddi fanteisio ar brofiadau amhrisiadwy mewn dysgu dawnsio i oedolion ledled Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam ac mae hi wrth ei bodd yn ei gwaith.

21617882_10214385761461847_6770442711714

Amanda

Bu Amanda yn ymddiddori mewn dawnsio a gymnasteg ers erioed. Yn dilyn blynyddoedd o hyfforddiant, fe aeth ati i astudio dawnsio drwy gwrs TGAU Ymarfer Corff a chwrs Celfyddydau Perfformiadol Safon Uwch.

 

Yna fe aeth rhagddi i gwblhau gradd Baglor yn y Celfyddydau (er Anrhydedd) mewn Dawns ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion.    


Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, bu i Amanda ymddiddori mewn dysgu. Bu’n ymarferydd NEW Dance ers 2012 ac mae hi’n mwynhau gweithio’n greadigol gyda phlant, gan ymwneud â phynciau sy’n rhan o Faes Llafur yr ysgol i ddatblygu addysg y plant mewn ffordd greadigol.

 

Mae rhan helaeth o waith Amanda ar y cyd â phlant yn brosiectau perfformio. Yn fwyaf diweddar, bu iddi weithio ar brosiect

 

NEW Dance ar y cyd â Bale Cymru gan gynnal dosbarthiadau bale i grŵp o ddisgyblion fel rhan o’u hysgoloriaeth tair blynedd. 

Anita

Fe raddiodd o Ganolfan Dawns a Drama Glannau Merswy, wedi iddi ennill ei chymwysterau dysgu Cymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD). Yn dilyn hynny fe aeth ati i ddysgu gan baratoi disgyblion ar gyfer amryw o arholiadau ISTD, TGAU a Safonau Uwch ynghyd â BTEC Celfyddydau Perfformiadol mewn Dawns.

 

Bu iddi goreograffu ar gyfer sawl sioe a phantomeim, gan gynnwys grwpiau pop S4C ac artistiaid unigol. Bu iddi ddysgu Dawns Maes Llafur Cenedlaethol yn Ysgol St Brigid am 18 mlynedd, i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.

 

Fe ymunodd gyda NEW Dance yn 2017 a bu’n cydweithio gyda’r gymuned ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys dosbarthiadau dawns wythnosol i bobl hŷn a phrosiectau ysgolion. 


Mae hi o’r farn y dylai fod pawb yn medru manteisio ar ddawnsio, drwy chwerthin a mwynhau. 

67609301_10158435022383943_5525397227834

Hanna

Mae Hanna yn ymarferydd dawns Cymraeg. Bu iddi hyfforddi ym Mhrifysgol Caer, gan ennill gradd Baglor y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Dawns. Yn ystod ei chyfnod yn hyfforddi, roedd ynghlwm â sawl digwyddiad a pherfformiadau Dawns NEW Dance. Yn ogystal roedd hi’n aelod brwd o Gwmni Dawns Ieuenctid Wrecsam. 


Bu Hanna yn ymarferydd dawns llawrydd i NEW Dance ers 2015. Ymysg ymrwymiadau eraill, mae hi’n arwain dosbarthiadau symud i breswylwyr cartrefi gofal, yn dysgu Cwmni Ieuenctid Sir Ddinbych NEW Dance ac yn cynnig gwersi Capoeira. 


Mae hi wrth ei bodd yn cynnig dosbarthiadau dawns i bobl o bob oed a gallu ac mae hi’n mwynhau rhannu ei hangerdd a brwdfrydedd tuag at ddawns gyda phawb. 

13308414_10154187065924293_2170388027258

Nina

Bu i Nina hyfforddi yn Ysgol yr Hammond yng Nghaer. Roedd hi arfer gweithio fel Tiwtor Cyrsiau Byr a Mentor ar gyfer Yr Academi Ddawns Frenhinol, ynghyd â thiwtor ar gyfer unedau Dawns BTEC Lefel 3 a TGAU Dawns.


Bu Nina yn berchennog ar ysgol ddawns ers dros 30 mlynedd ac yno bu hi’n diwtor yn arbenigo mewn bale a dysgu lefelau galwedigaethol uwch. Ymysg y mathau eraill o ddawnsio mae hi’n eu dysgu mae jazz, tap, cyfoes, hanesyddol, a dawnsio cenedlaethol. 


Ers ymuno gyda NEW Dance ym mis Mehefin 2018, bu Nina yn cynnal sesiynau Symudwyr a sesiynau yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam, ynghyd â sesiynau ar gyfer prosiectau ysgol. 

Rachel

Fe raddiodd Rachel o Brifysgol Edge Hill gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Dawns a Pherfformio Awyrol. 


Bu iddi ennill profiadau dysgu / coreograffu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, prifysgolion, dosbarthiadau i bobl hŷn, ysgolion dawns, gwaith mewn carchardai a dawnsfeydd cyntaf mewn priodasau. 


Ymysg ei phrif gredydau perfformio mae Company Chameleon, Lisa Simpson Inclusive Dance, Boney M, ITV2’s Time Wasters, Box Events UK, Holly Ellison, Avanti Display a Walk the Plank.

 

Mae ei hyfforddiant dawns yn amryddawn a’i hoff arddulliau ydy dawns gyfoes, Affricanaidd, telynegol a jazz. 
Fe ymunodd Rachel gyda thîm NEW Dance ym mis Mehefin 2017. 

61845654_10205793420911861_4785586203405

Daisy

Mae Daisy yn Gymraes falch a bu iddi dderbyn ei gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn Perfformio Cyfoes yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd.
 
Ers hynny bu iddi fynd rhagddi i weithio gyda chwmnïau fel Matter of Fact Dance, Barrowland Ballet a Extended Play, yn ogystal â pherfformio ei gwaith unigol ei hun a datblygu ei hymarfer coreograffu a dysgu ledled Prydain. 
 
Mae Daisy yn ymarferydd NEW Dance, wedi iddi ymuno â’r tîm ym mis Medi 2018, ynghyd a dysgu ar gyfer Pobl Ifanc Hŷn Chameleon Youth. Bu hi’n athrawes gwadd ar gyfer CAT y Lowry, Ysgol yr Hammond a Stiwdios Dawns y Gogledd Orllewin ymysg eraill. 

Mae Daisy yn frwdfrydig dros ddatblygu cyfleoedd dawnsio pellach i bobl ifanc gan gynnig dosbarthiadau gwefreiddiol, ymarferol a chadarnhaol i’w myfyrwyr.  
 

Eirian

Mae Eirian wedi bod yn dysgu dawns ers 11 mlynedd. Mae hi'n ddawnsiwr stryd hunan-ddysgedig, a dysgu dawnsio stryd fu ei hangerdd ers blynyddoedd, gyda'u grwpiau'n cystadlu yng nghystadlaethau pencampwriaeth y byd.

 

Mae hi hefyd wrth ei bodd yn dysgu dawns greadigol, ar ôl cwblhau prentisiaeth blwyddyn gyda Dawns I Bawb (y sefydliad dawns cymunedol yng ngogledd orllewin Cymru).

 

Mae hi wedi  mynychu llawer o weithdai fel gweithdy Jonzi yn Nghaerdydd, a chyfranod yn fawr i’w gwybodaeth ym myd hip hop. Hefyd mae wedi bod yn creu gweithdai ar liwt ei hunan gan gynnwys digwyddiadiau cyffrous gydag artistiaid mawr fel Jonzi d, Bird Gang, Nicholas Marvel, Rowndy a mwy. Mae’r gweithdai hyn wedi sicrhau ei ddatblygiad a dealltwriaeth o wahanol agweddau o ddawns fel y gall ysbrydoli a throsglwyddo ei hangerdd am ddawns i eraill.

Fe ymunodd Eirian gyda thîm NEW Dance ym mis Ionawr 2020.

Emma

Bu i Emma gwblhau ei hyfforddiant israddedig mewn Dawns ym Mhrifysgol DeMontfort, a graddiodd gyda Gradd Meistr mewn Dawns o Brifysgol Caer. Fe ymunodd Emma gyda thîm NEW Dance ym mis Chwefror 2019.


Bu i Emma ddysgu mewn amrywiaeth o wahanol sefydliadau fel ysgolion cynradd ac uwchradd, cynlluniau dawnus a thalentog, grwpiau dynion yn unig, a grwpiau pobl hŷn. Mae Emma yn arbenigo mewn gweithio mewn sefydliadau cynhwysol. Bu iddi sefydlu a chynnal gweithdai a phrosiectau ar gyfer y rheiny gydag anableddau corfforol a dysgu ynghyd â’r rheiny sy’n dioddef gyda Dementia a Parkinson’s. 


Mae arddull symud Emma yn heriol ac yn atyniadol ac mae hi’n ymdrechu i lunio coreograffi sy’n herio syniadau. Mae Emma o’r farn fod dawns yn gweddu i bawb a’i bod yn arf cryf i fynegi eich hun a chreu newid.

29339671_1823858274332350_19801254541278

Helen

Mae Helen yn ddawnswraig proffesiynol, athrawes, coreograffydd a Chyfarwyddwr Artistig The Sound of Salsa. Mae hi’n dysgu pob math o arddulliau dawns a bu iddi berfformio ar ran amrywiaeth o gwmnïau dawns.


Bu iddi gwblhau ei hyfforddiant dawns proffesiynol yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd gan ennill gradd Baglor yn y Celfyddydau Perfformiadol (Er Anrhydedd) mewn Dawns.

 

Yna fe aeth ati i berfformio gyda sawl cwmni gan gynnwys Tangled Dance Company, China Pearl, Movema a 12 Degrees North. Bu hi’n dysgu salsa, bale a dawns gyfoes mewn amryw sefydliadau fel Prifysgol Edge Hill, Prifysgol Salford a Choleg Dinas Lerpwl. 


Fe ymunodd Helen gyda thîm NEW Dance ym mis Medi 2019.

29339671_1823858274332350_19801254541278

Patricia

Mae Patricia yn wreiddiol o Bortiwgal ac fe ddechreuodd ei hyfforddiant dawns yn ifanc iawn a llwyddodd yn ei harholiadau RAD hyd at radd 7 gyda rhagoriaeth. Bu iddi raddio gyda Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Celfyddydau Perfformiadol o Escola Superior de Dança de Lisboa yn Lisbon. 


Yn 2005 fe symudodd Patricia i Brydain lle bu iddi ddilyn gyrfa fel perfformiwr ac athrawes dawns gyda’r cwmni dawns cyfoes, Arcane. 


Ers hynny, buodd yn gweithio gydag artistiaid a mudiadau fel Fenfen Huang, Sophie Taylor, Ithalia Furel, Prifysgol Caer, Cwmni Dawns Swydd Gaer a Chwmni Bale Llundain. Bu iddi gychwyn gweithio fel ymarferydd NEW Dance ym mis Mawrth 2019. Ei hoff arddulliau dawns ydy bale, tap a hip hop.